Hakkımızda

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve kalite standartlarına uygun olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için çalışmalarını yürütür. Uhdesinde bulunan mevcut personeli ile sorumlu olduğu alanlarda, hizmet kalitesinin sürekliliği için hızlı, pratik, etkin ve etkili çözüm üreten bir birim olmayı amaç edinmiştir.

 

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı nitelikli personeli ve ekipmanları ile hizmetleri zamanında yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi için görev tanımlarını oluşturmuş ve ilgili personeline bu doğrultuda her türlü bilgi ve eğitimi vermektedir. Bu sayede hizmetlerin aksamadan hayata geçmesi ve sürekliliği sağlanmaktadır.

 

 • Daire Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, yönetim fonksiyonlarını kullanarak, birimin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak
 • Mevzuat ve yetkiler çerçevesinde birimde prosedür ve talimatların uygulanmasını sağlamak
 • Birim personelinin iş analizine uygun çalıştırılmasını sağlamak ve iş analizinde gerekli olan güncellemeleri düzenli yapmak
 • Başkanlığımızın, Üniversitenin diğer birimleriyle gerektiğinde iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak
 • Üniversitemiz stratejik planına uygun gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak
 • Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularda, gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak
 • Uygulama faaliyetlerine ilişkin mevzuat değişikliklerini sürekli takip etmek
 • Birim hizmet içi eğitimin etkinliğini sağlamak
 • Birim personelinin işi ile ilgili kurs, eğitim, toplantı, seminer katılımını sağlamak
 • Başkanlığımız iş ve işlemleri ile ilgili mali yıl iş takvimi oluşturmak ve takibini yapmak
 • Daire Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Mevzuat çerçevesinde Üniversitenin mal ve hizmet alımlarının, genel giderlerin, bakım, onarım, kiralama hizmetlerinin karşılanmasını sağlamak
 • İhalelerle ilgili birimlerden gelen taleplerin incelenmesini ve karara bağlanmasını sağlamak
 • Mal ve Hizmet alımlarında yüklenici firmanın sözleşme hükümlerine uygunluğunun denetlenmesini sağlamak
 • Daire Başkanlığımız taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
 • Üniversite birimlerine ihtiyaçları doğrultusunda her türlü destek hizmetinin verilmesini sağlamak
 • Başkanlığımızda bulunan makine, demirbaş eşya, araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
 • Bağlı olduğu yöneticiler tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak