FSMVÜ | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Satınalma ve İhale Yönetmeliği
    •  
Satınalma ve İhale Yönetmeliği

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek olan her türlü alım-satım, inşaat, onarım, bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, etüt, proje, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda, serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil alım: Teknik nedenlerden veya doğal afetlerden dolayı oluşan, anında müdahale edilmediği takdirde maddi ve manevi zarar doğurabilecek, eğitim öğretimi aksatabilecek beklenmedik acil durumlar nedeniyle yapılacak alımları,

b) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım işlerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,

c) Başkan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ç) Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimleri,

d) Birim yöneticisi: Akademik ve idari birimlerin en üst yöneticilerini,

e) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

f) Hizmet alımı: İlgili mevzuata göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı, her türlü periyodik bakım anlaşmaları, tamirat ve tadilat işleri işçiliği, dışarıdan alınan her türlü hizmetler ile fuar ve organizasyonlardaki stant kurma işlemleri, gerçek kişi, adi ortaklık, ortak girişim veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmet alımını,

g) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

h) İhale yetkilisi: Üniversitenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullarını,

ı) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

i) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz mallarla, hizmet ve hakların kiralanması veya kiraya verilmesini,

j) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

l) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Üniversite ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

m) Şartname: Yapılacak işlerle ilgili genel şartname, teknik şartname ve idarişartname esas ve usullerini gösteren ve Üniversite tarafından hazırlanan ihale alımına ait belgeleri,

n) Uygun fiyat: İlgili ihale alımı için hazırlanan ihale dokümanlarına göre, bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen teklif fiyatını,

o) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

ö) Yaklaşık maliyet: İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer almamak ve istekli ve ihale süreci ile ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen yaklaşık maliyetini,

p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlerinde Yetkili Organlar,

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Harcama yetkilisi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri yaptırma, Mütevelli Heyetçe belirlenen parasal sınırlar içinde ihale usullerini belirleme, satınalma ve ihale komisyonunu oluşturma, kararlarını onama veya iptal etme yetkisi, ihale yetkilisi olarak Başkana aittir. Başkan bu yetkisini belirlediği sınırlar çerçevesinde Rektöre devredebilir.

Satınalma ve ihale sorumlusu

MADDE 6 – (1) Satınalma ve ihale sorumlusu, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanıdır. Satınalma ve ihale sorumlusu; ihaleyle ilgili tüm işlem süreçlerini yürütür, yazışmaları yapar, kayıtları tutar, ihale işlem dosyasını oluşturur.

Satınalma ve ihale komisyonu

MADDE 7 – (1) Üniversitenin satınalma ve ihale komisyonları; Başkan tarafından belirlenen ve görevlendirilen, biri satınalma ve ihale komisyonu başkanı, ikisi varsa ihale konusu işin uzmanı, biri satınalma talebini yapan birimin yöneticisi veya görevlendireceği kişi ile muhasebe ve malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş kişiden ve yedek üyelerden oluşur. İşin özelliği itibariyle teknik görüş gerektiren hallerde, Başkan tarafından ayrıca teknik komisyon da kurulabilir.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde satınalma ve ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) Satınalma ve ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satınalma ve ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, satınalma ve ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler

MADDE 9 – (1) Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen işler şunlardır:

a) Pazarlık imkânı olmayan alışveriş merkezlerinden yapılacak alımlar,

b) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, köprü, vapur, feribot, tercihli yol ve benzeri ulaşım, iletişim gibi abonman sözleşmesine veya tarifeye bağlanmış her türlü alımlar,

c) Harcama yetkilisinin onayını almak kaydıyla, öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve benzeri faaliyetlerle ilgili alımlar, satınalma ve ihale sorumlusunca veya görevlendireceği kişilerce doğrudan alınabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İlkeleri, Satınalma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar,

Satınalma ve İhale Usulleri, Satınalma Süreci ve UygulamaŞekli

Satınalma ve ihale ilkeleri

MADDE 10 – (1) Satınalma ve ihale ilkeleri şunlardır:

a) Gayrimenkul alım, satım ve kiralanması Mütevelli Heyeti kararı alınmadan yapılmaz.

b) Yapım, mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat değil, kalite, teknik özellikler, ödeme şartları, zamanında teslim, bakım ve garanti şartları gibi unsurlar birlikte değerlendirilerek idare açısından en uygun teklif belirlenir ve tercih edilir.

c) Şartnamelerin açık ve anlaşılır olması, her istekliye ihale dokümanlarının eksiksiz verilmesi gerekir.

ç) Acil alımlar; birim yöneticisi tarafından telefonla, sözlü veya yazılı olarak (e-mail) olay ve meblağ da belirtilmek suretiyle satınalma ve ihale sorumlusuna bildirilir. Onay alınmasını müteakip satınalma ve ihale sorumlusu tarafından en kısa sürede alım gerçekleştirilir.

d) Akademik birimlerce eğitim ve/veya araştırma alt yapısının kurulması kapsamında bilgisayar, yazılım, teçhizat ve benzeri her türlü sınıf, atölye ve laboratuvar donanımının alımı ile ilgili planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Planlanan veya yapılmış olan yatırımlarla ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının incelenmesi,

2) Alt yapı, eğitim, destek ihtiyaçlarının diğer birimlerle birlikte planlanması,

3) Araştırma-geliştirme projelerinde Üniversite dışı kaynak kullanımına özen gösterilmesi.

Satınalma ve ihaleye katılamayacak olanlar

MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamazlar:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

ç) Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Rektör, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları, bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri ile ortakları.

Satınalma ve ihale usulleri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak satınalma ve ihale usulleri şunlardır:

a) Açık teklif usulü: Açık teklif ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usuldeki teklifler, kapalı zarf içerisinde yazılı olarak yapılır. Teklif zarfının üzerine teklif veren isteklinin ismi ve teklif konusu yazılır, zarf kapatılır ve zarfın kapanan kısmı teklif veren tarafından imzalanır. Teklif, şartnameye uygun olarak hazırlanır ve teklifle birlikte verilmesi istenen belge ve ek bilgiler teklife eklenir. Teklif rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılır, teklif istekli veya imza yetkilisi tarafından imzalanır. Alınan teklifler, istekliler ile satınalma ve ihale komisyonunun huzurunda açılır. İsteklinin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. Satınalma ve ihale komisyonunca isteklilerden revize teklifler istenir. Revize teklifler üzerinden istekli ile pazarlık yapılarak nihai teklifler alınır.

b) Belli isteklilerden teklif alma usulü: Bu usülde alımın özelliğine göre veya ileri teknoloji gerektiren, alanında uzmanlaşmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen belli isteklilerden teklif alınır.

c) Pazarlık usulü: Bu usülde alım konusunda aranan koşulları taşıyan en az üç istekliden yazılı teklif alınır. İsteklilerle alım şartları ve bedel üzerinde pazarlık yapılır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekli belirlenir. Aşağıda belirtilen alımlar pazarlık usulü ile yapılabilir:

1) Bakım, onarım işleri,

2) Personel taşıma, güvenlik, temizlik, yemek, reklam ve promosyon mal ve hizmet alımları,

3) Etüt, mimarlık, mühendislik konularında proje yapılmasına ilişkin alımlar,

4) Çevirmenlik, editörlük, danışmanlık, bilişim hizmetlerine ilişkin alımlar.

ç) Doğrudan temin usulü: Bu usülde satınalma ve ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince talebin onaylanmasıyla birlikte, satınalma talep formuna istinaden alım satınalma ve ihale sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Satınalma ve ihale sorumlusu veya görevlendireceği kişilerce en az üç istekliden elektronik postayla, faksla veya yazılı olarak teklif alınır. Pazarlıklar sonunda en uygun teklifi veren istekliden alım gerçekleştirilir. Aşağıda belirtilen alımlar doğrudan temin usulü ile yapılabilir:

1) Yayın, perakende yiyecek, içecek, çiçek ve toplu alımlar dışında acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi,

2) Bakım, onarım, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul ve gayrimenkul kiralanması gibi özel nitelikli mal ve hizmet alımları,

3) Ani veya olağanüstü durumlar nedeniyle acil yapılması gereken alımlar,

4) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu alımlar veya fiyatın sabit olduğu ya da yetkili firma (distribütör) eliyle satılan mal ve hizmet alımları,

5) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin patent ve benzeri özel bir hakka sahip olduğu mal ve hizmet alımları,

6) Mevcut malzeme, demirbaş, teknoloji veya hizmetlerle uyum, süreklilik ve standardizasyonun sağlanması için, ilk alım yapılan kişi veya kurumdan yapılması gereken alımlar,

7) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar.

d) Açık eksiltme usulü: Bu usülde, ihaleye katılan isteklilerden komisyon huzurunda birinci tekliflerinden sonra revize ikinci teklifleri istenir. Daha sonra satınalma ve ihale komisyonu huzurunda açık eksiltme yapılarak nihai teklifler istenir, isteklilerin adı ve teklif rakamları tutanakla tespit edilir. İdarece en uygun teklifi veren istekli belirlenir.

e) Yarışma usulü: Bu usülde; her türlü etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işler, oluşturulan yarışma jürisince değerlendirilmek suretiyle yaptırılabilir.

Satınalma süreci ve uygulamaşekli

MADDE 13 – (1) Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenen ihale usullerine ilişkin parasal limitlere uygun olarak ve harcama yetkilisinin belirleyeceği ihale usulü ile satınalma işlemleri yapılır.

(2) Doğrudan temin usulü hariç ihaleler, satınalma ve ihale komisyonu marifetiyle yapılır. Bu tür satınalma ve ihalelerde ihale süreci aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) İlgili birim yöneticisi tarafından, ihtiyaç duyulan mal, hizmet veya alımla ilgili talep yazısı hazırlanarak teknik şartname ve gerekçeyle birlikte İdari Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

b) Satınalma ve ihale sorumlusu;

1) Talebin niteliğine göre ilgili birimlerden değerlendirme yazısı alır,

2) Yaklaşık maliyeti hazırlar,

3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından bütçe onayı alır,

4) Talebin ön onay formunu hazırlar, harcama yetkilisinin onayına sunar,

5) Harcama yetkilisi, ön onay formunda ihalenin hangi usulde yapılacağını, ihale ilanı yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa nasıl yapılacağını, istekliyle sözleşme yapılıp yapılmayacağını

belirler.

c) Talep onayı alındığında; satınalma ve ihale sorumlusu tarafından idari şartname, yapılacaksa sözleşme taslağı hazırlanır. İlan yapılacaksa, ilan metni hazırlanır, ilan Üniversitenin resmi internet sitesinde ve/veya belirtilen başka yerlerde yayınlanır.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen satınalma ve ihale usullerine göre teklifler alınır.

d) Satınalma ve ihale komisyonu teklifleri değerlendirerek komisyon kararını alır ve ihale yetkilisinin onayına sunar.

e) İstekli ile sözleşme yapılacaksa ihale yetkilisinin ihaleyi onayından sonra sözleşme imzalanır.

f) Mal ve hizmet alımlarında satınalma ve ihale sorumlusu, yapım, bakım ve onarım işlerinde ise birim görevlileri, üzerine ihale yapılan yükleniciye siparişi verir veya yer teslimini yapar.

g) Siparişi verilen alımın kontrolü, kabul aşamasına gelmişse geçici ve kesin kabulü yapılır.

ğ) Yüklenici hakediş raporunu hazırlayıp idareye sunar. Kontrol teşkilatı hakediş raporunu inceler, hata yoksa harcama yetkilisinin onayına sunar.

h) Harcama yetkilisi uygun görürse hakediş raporunu onaylar.

ı) Yüklenici, onaylanan hakediş raporu tutarınca fatura düzenler, ödeme talimatı alınarak yükleniciye ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şartnameler, İhalenin Kesinleşmesi,

Sözleşme İmzalanması, Teminatlar ve Nefaset Kesintisi

Şartnameler

MADDE 14 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler idarece hazırlanır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle teknik şartnamenin idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı hallerde, harcama yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartname hazırlama hizmeti alınabilir. Teklif alınacak isteklilere teknik şartname ile birlikte idari şartname ve sözleşme yapılacaksa sözleşme taslağı da gönderilir.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 15 – (1) İhalenin kesinleşmesi aşağıdaki şekilde olur:

a) Satınalma ve ihale komisyonu kararları harcama yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

b) Satınalma ve ihale süreçlerinin hizmetin gereği ve alımın en ekonomik olmasını sağlayacak şekilde tamamlanması gerekir.

c) Harcama yetkilisi, satınalma ve ihale komisyonu kararlarını onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Harcama yetkilisi ihaleyi onaylamadığı takdirde ihale iptal olur. Ancak harcama yetkilisi ihaleyi iptal etmeyip gerekçesini belirterek yeniden karar alınmak üzere satınalma ve ihale komisyonuna iade de edebilir. Satınalma ve ihale komisyonu yeniden değerlendirme yaparak kararını ihale yetkilisinin onayına sunar.

ç) Satınalma ve ihale komisyonu kararı; ihaleye katılan bütün isteklilere iki gün içinde elden imza karşılığı, iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 16 – (1) Sözleşme imzalanması aşağıdaki şekilde olur:

a) İdare, gerekli gördüğü satınalma ve ihalelerde üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme yapabilir. Satınalma ve ihalenin talep ön onayı aşamasında harcama yetkilisi istekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağını belirler. Sözleşme yapılacak satınalma ve ihalelerde, bildirimi izleyen tarihten itibaren en geç on gün içinde, istenen belgeleri ve kesin teminatı vermek suretiyle üzerine ihale yapılan istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu elden imza karşılığı, iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail yoluyla bildirilir.

b) Gerekli belgeleri hazırlayan istekli ile sözleşme imzalanır. İdare adına sözleşmeyi imza sirkülerine uygun şekilde Üniversiteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar imzalar. İsteklinin süresinde sözleşmeyi imzalamaması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatı irat kaydedilir. Bu durumda, Üniversite açısından en avantajlı ikinci istekli ile yeniden pazarlık yapılarak nihai teklif alınır ve bu durum tutanakla tespit edilerek yeni bir satınalma ve ihale komisyonu kararı alınır ve harcama yetkilisince onaylanması halinde, istekliyle belirlenen usulde sözleşme imzalanır. İkinci istekli de sözleşmeyi imzalamaz ise ihale iptal edilerek teminatı irat kaydedilir.

c) Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin varsa geçici teminatları, üzerine ihale yapılan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra tutanakla iade edilir.

ç) Sözleşme imzalandıktan sonra, taahhüdünü yerine getirmeyen veya getiremeyen yüklenicinin teminatı irat kaydedilir.

Geçici teminat, kesin teminat ve nefaset kesintisi

MADDE 17 – (1) Geçici ve kesin teminata ilişkin esaslar şunlardır:

a) Geçici teminat: İhaleye gireceklerden, teklif edeceği bedelin %3 ile %10’u arasında harcama yetkilisince belirlenecek oranda geçici teminat alınır. Bu oran idarişartnamede belirtilir. İşin niteliğine göre geçici teminat istenmeyebilir.

b) Kesin teminat: Sözleşmenin imzalanmasından önce, üzerine ihale yapılan istekliden idari şartnamede belirtilen oranda kesin teminat alınır. İşin niteliğine göre kesin teminat istenmeyebilir.

c) Nefaset kesintisi: Sözleşmeli ve hakedişli işlerde işin, sözleşmesi ve eklerinde öngörülen garanti süresi şartlarına ve standartlara uymamasına karşılık olarak, idari şartnamede belirtilen oranda nefaset kesintisi yapılabilir. Garanti süresi sonunda alıma ait hata ve eksikliklerin giderilmesi karşılığında yükleniciye iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Teşkilatı, Muayene ve Kabul Komisyonu, Teslim-Tesellüm,

Hakediş ve Ödemelerin Yapılması

Kontrol teşkilatı

MADDE 18 – (1) Kontrol teşkilatı, Başkan tarafından belirlenecek yeteri kadar üye veya üyelerden oluşur. İhale konusu işin kontrolü, kontrol teşkilatı tarafından yapılır. Kontrol teşkilatı, sonuca ilişkin raporunu düzenleyerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verir.

Muayene ve kabul komisyonu

MADDE 19 – (1) Muayene ve kabul komisyonu, Başkan tarafından belirlenecek yeteri kadar üye veya üyelerden oluşur. Kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonu üyesi olamaz. İhale konusu alımın geçici ve kesin kabulü, muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır ve sonuca ilişkin rapor düzenlenerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilir.

Teslim-tesellüm

MADDE 20 – (1) Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim-tesellümü aşağıdaki usule göre yapılır:

a) Depoya gelen malzemeler depo sorumlusu, doğrudan kullanım yerine gelen malzemeler ise ilgili birim sorumlusu tarafından tutanakla teslim alınır.

b) Kontrol teşkilatı veya muayene ve kabul komisyonu tarafından uygun görülmeyen alımların teslim-tesellümü yapılmaz.

Hakediş

MADDE 21 – (1) Yüklenici, ihale konusu alımla ilgili hakediş raporunu düzenler. Kontrol teşkilatı, hakediş raporunu inceler, uygun görürse raporu imzalar, hata varsa düzeltilmek üzere yükleniciye iade eder. Uygun görülen hakediş raporu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından harcama yetkilisinin onayına sunulur.

Ödemelerin yapılması

MADDE 22 – (1) Hakediş onaylandıktan sonra yüklenici tarafından hakediş tutarı kadar fatura düzenlenerek idareye teslim edilir. Fatura içeriği, depo sorumlusu, ilgili birim sorumlusu veya satınalma ve ihale sorumlusu tarafından incelenerek imzalanır ve tüm evraklar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilir.

(2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, üst yazı ile varsa satınalma ve ihale komisyonu kararı, hakediş raporu, kontrol teşkilatı raporu, muayene ve kabul komisyonu raporu, teklif mukayese formu, firma teklifi ve depo giriş formunu ekleyerek faturayı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verir.

(3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ödeme onayını harcama yetkilisine sunar. Onay verilmesini müteakip yükleniciye Üniversitenin ödeme planı dahilinde ödeme yapılır.

(4) Ödeme yapılmadan önce, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca satınalma ve ihale konusuyla ilgili olarak yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, vergi ve işçilik borcu olmadığına dair yazı istenebilir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şartname, sözleşme ve standart formlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan tip idari şartnameler, tip sözleşmeler, genel şartnameler ve standart formlar; Mütevelli Heyet kararı ile uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi